Auditing & Mystery Shopper

Auditing & Mystery Shopper

 Field Auditing 

Auditing (kiểm tra chéo) là một giải pháp nhằm đánh giá khách quan, chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị của một tổ chức hay doanh nghiệp. Tối ưu hiệu quả bởi các chiến lược hợp lý và thông minh để phù hợp cho doanh nghiệp của khách hàng. Giúp khách hàng tiết kiệm được tối đa ngân sách và nguồn nhân lực. 

  • Đo lường hiệu quả của các sáng kiến ​​tiếp thị cụ thể của đối thủ với sự cạnh tranh của chính doanh nghiệp đó .
  • Tuân thủ quảng cáo về sản phẩm, hoạt động của đối thủ cạnh tranh bao gồm giá cả & tiêu chuẩn về cạnh tranh.
  • Cho phép khách hàng nắm bắt toàn bộ đầy đủ rành mạch tất cả các cơ sở dữ liệu & hình ảnh thông qua các báo cáo của chúng tôi.

Mystery shopper:

Khác hàng bí ẩn “ Mystery shoppers” là loại hình nghiên cứu về sự trải nghiệm của khách hàng khi mua sắm hoặc sử dụng các dịch vụ sản phẩm của một doanh nghiệp, cũng như sự trải nghiệm về dịch vụ mà khách hàng nhận được, thông qua quan sát và đánh giá của “ người mua sắm bí ẩn”.

  • Xây dựng tiêu chí chuẩn để đánh giá chất lượng đội ngũ bán hàng so với những đối thủ cạnh tranh
  • Xác định những điểm chưa đạt để cải thiện.